Algemene Voorwaarden
dd 01/04/2020 –

Artikel 1: Definities

1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is Flam het handelsmerk van Havaza BV. waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar Flam , met maatschappelijke zetel te Lodewijk de Raetlaan 25, 3900 te Pelt, België, tel +32 (0)11 497 333, BTWnr 0732.500.151, E-mail: dienstnaverkoop@flam.be, alsmede naar ondernemingen die gelieerd zijn en/of deel uitmaken van de hierboven genoemde onderneming.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “Klant”, wordt hiermee de wederpartij van Flam bedoeld.

1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar “Producten” worden daarmee de producten uit de overeenkomst tussen Flam en de Klant bedoeld.

1.4 De Klant gaat akkoord met het gebruik van documenten in elektronische vorm.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wij zullen de Klant op de hoogte stellen van de gewijzigde bepalingen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn en deel uitmaken van de contractuele relatie met de Klant, tenzij de Klant hiertegen schriftelijk of per e-mail bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van vier weken volgend op de melding van de wijzigingen.

2.2 Afbeeldingen van Producten op de websites en catalogi dienen uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Flam behoudt zich het recht voor om publicatiefouten in haar catalogi of websites te herstellen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat prijzen van Producten fout worden weergegeven op de websites en in catalogi.

Flam behoudt zich het recht voor om elke bestelling kosteloos te annuleren die voortkomt uit een dergelijke foutieve prijsstelling, ook wanneer de Klant al een orderbevestiging heeft ontvangen van Flam.

2.3 Producten kunnen geringe afwijkingen vertonen van de in onze catalogi en websites omschreven en afgebeelde producten. Deze geringe afwijkingen zijn toegestaan wanneer zij binnen de normgrens vallen. Tevens kunnen de Producten naar inzicht van Flam worden vervangen door gelijkwaardige producten.

2.4 We nemen de privacy van onze Klanten en gebruikers serieus. Raadpleeg ons privacy-beleid

(https://www.flam.be/nl/privacy&policy) voor meer informatie over hoe wij de persoonlijke gegevens gebruiken die we van onze Klanten verzamelen.

Artikel 3: User Account

3.1 De Klant heeft de mogelijkheid om zichzelf te registreren en een persoonlijke user-account op de website van Flam, www.flam.be met het tabblad “Register Account” aan te maken. Per Klant is slechts één User-Account toegestaan. De User-Account zal worden geactiveerd door Flam na controle van de registratie en, indien wij dit wenselijk achten, een check van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Wij zijn echter niet verplicht om de registratie te accepteren.

3.2 Alle door de Klant verstrekte informatie dient volledig, naar waarheid en nauwkeurig te zijn ingevuld. Eventuele toekomstige wijzigingen van de verstrekte informatie dienen onverwijld te worden doorgegeven aan Flam.

3.3 Het is de Klant niet toegestaan om zijn User-Account en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat zijn User-Account niet gedeeld mag worden met derden.

3.4 Wanneer de User Account door derden wordt gebruikt, met inachtneming van artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden, wordt er door Flam vanuit gegaan dat de Klant het gebruik van zijn User-Account heeft goedgekeurd. De Klant verleent hierbij de gebruiker van zijn User-Account toestemming om overeenkomsten aan te gaan in naam en voor rekening van de Klant. Door de Producten te leveren aan de gebruiker van de User-Account en volgens diens instructies, hebben wij aan onze verplichtingen jegens de Klant voldaan.

3.5 De Klant is gehouden om zijn inloggegevens geheim te houden en de toegang tot zijn User-Account op gepaste wijze te beperken. In het bijzonder is de Klant gehouden om zijn inloggegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik. De Klant is gehouden om ons onverwijld schriftelijk te informeren in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van zijn User-Account. Totdat wij een dergelijke melding hebben ontvangen, wordt het gebruik van de User Account geacht te zijn goedgekeurd door de Klant en worden alle aankopen die met de User-Account werden gedaan geacht bindend te zijn voor de Klant en in diens naam en voor diens rekening te zijn verricht.

Artikel 4: Sluiten van Overeenkomst

4.1 Er komt pas een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand nadat Flam de Klant een orderbevestiging heeft gestuurd, dan wel nadat Flam uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst of nadat Flam de Klant heeft bericht dat de Producten verzonden zijn.

4.2 Indien een leverancier van Flam een Product niet tijdig levert, heeft Flam het recht om het aanbod van een Klant te weigeren, dan wel om haar aanvaarding dienaangaande te herroepen en om de overeenkomst te ontbinden, voor zover het de niet geleverde Producten betreft, zonder jegens de Klant aansprakelijk te zijn voor enige schade.

Artikel 5: Online aankopen

5.1 Beschrijving bestelprocedure: De klant kan naar het tabblad ‘Shop’ gaan. De klant kan daar het gewenste product kiezen, eventueel een optie kiezen en het aantal stuks ingeven. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘in mijn winkelmandje (add to cart)’ naar het winkelmandje gegaan worden. Deze procedure kan herhaald worden voor meerdere artikelen. Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode heeft kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch worden verwerkt. De kosten voor het verzenden wordt tevens in beeld gebracht in uw winkelmandje. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje onder ‘Shipping’. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is exclusief btw en het BTW bedrag wordt separaat vermeld. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Bancontact, iDeal, Belfius, SOFORT Banking of direct bank transfer enz. De klant moet het vinkje bij het vakje aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Flam gelezen te hebben en hiermee akkoord gaat. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken en kan deze ook downloaden door op de knop ‘downloaden’ te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Plaats order’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per E-mail. Flam is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Beëindiging

6.1 Indien de Klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, is de Klant gehouden om alle redelijke kosten van Flam voor de uitvoering van de overeenkomst te vergoeden, onverminderd het recht van Flam om aanspraak te maken op vergoeding van kosten, schade, verliezen (met inbegrip van gederfde winst) en wettelijke (handels)rente die voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst in kwestie.

6.2 Onverminderd Flam’s andere rechten, heeft Flam het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval de Klant in verzuim raakt dan wel in geval van liquidatie van de Klant, dan wel bij (aanvraag van) surseance van betaling of het faillissement van de Klant. In voornoemde gevallen zijn alle vorderingen van Flam op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Prijzen

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de in de webwinkel van Flam, catalogi of andere documentatie opgenomen prijzen groothandelsprijzen, exclusief verzendkosten, administratiekosten, belastingen, heffingen, importbelasting en/of douanekosten en kunnen deze prijzen zonder waarschuwing gecorrigeerd of gewijzigd worden.

Producten waarvan de prijs gevoelig is voor schommelingen op de markt zullen worden geprijsd op basis van de geldende marktvoorwaarden.

7.2 De Klant is verantwoordelijk voor de afdracht van verschuldigde verkoopbelastingen, heffingen, importbelasting en douanekosten.

7.3 Flam zal te allen tijde gerechtigd zijn om, na de totstandkoming van een overeenkomst, de overeengekomen prijs naar evenredigheid aan te passen, indien prijsbepalende factoren wijzigingen ondergaan – ongeacht of dit voorzienbaar was ten tijde van de offerte en/of opdrachtbevestiging – zoals lonen, prijzen, importbelastingen, wisselkoersen, accijnzen, heffingen en belastingen, en in het algemeen overheidsmaatregelen, een en ander met inachtneming van de actuele relevante wetgeving.

Artikel 8: Levering

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten “Ex Works (EXW)” geleverd in de zin van de Incoterms 2015 (zoals van tijd tot tijd aangepast). De Producten worden geacht te zijn geleverd wanneer Flam de Producten ter beschikking stelt aan de Klant.

8.2 Gedeeltelijke leveringen van gezamenlijk bestelde Producten zijn toegestaan onder de voorwaarde dat deze Producten afzonderlijk kunnen worden gebruikt. Deelleveringen van Producten en/of diensten zal Flam afzonderlijk mogen factureren.

8.3 Het risico op schade aan of verlies van de gekochte Producten zal overgaan op de Klant vanaf het moment van levering van de Producten.

8.4 Flam behoudt zich het recht voor om alle mogelijke kosten (waaronder mede begrepen afwikkelingskosten, opslagkosten, verpakkingskosten en verzendkosten) op de Klant te verhalen indien bezorging van de Producten op het opgegeven adres niet mogelijk is of de Klant weigert de bestelling te accepteren of in ontvangst te nemen.

8.5 De klant wordt geacht kennis te hebben van de artikelen die besteld worden, het winkelmandje te controleren alvorens de bestelling definitief te plaatsen. Eenmaal geleverde artikelen worden NIET teruggenomen door Flam.

Artikel 9: Afhalen

9.1 Nadat u uw bestelling hebt ingegeven krijgt u van ons een bevestigingsmail. Na deze bevestiging zal Flam uw bestelde goederen klaar zetten voor verzending of afhaling door klant. Afhalingen kunnen echter enkel op afspraak. Wij hebben geen afhaalmagazijn. Als uw volledige bestelling klaar staat voor verzending krijgt u van ons een bericht via E-mail of sms dat u de bestelling kunt komen afhalen.

Artikel 10: Leveringstermijn

10.1 Op de webwinkel, in catalogi of andere documentatie aangegeven levertijden zijn indicatief van aard en gelden niet als fatale termijn of vaste leveringstermijn voor bezorging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Flam is aangegeven.

10.2 Na het verstrijken van de leveringstermijn komt Flam niet automatisch in verzuim te verkeren. De Klant zal alsdan verplicht zijn om Flam schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog tot nakoming over te gaan.

10.3 Flam is niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming van haar verplichtingen voor zover dit geheel of gedeeltelijk te wijten is aan overmacht. Overmacht houdt in, zonder daartoe beperkt te zijn: natuurrampen, stakingen, oorlogshandelingen, terroristische handelingen (of dreiging daarvan), besluiten of controles van de overheid, opstanden, epidemieën, quarantaines, tekorten, storingen in communicatie- en/of energienetwerken, branden, ongelukken, explosies, de onmogelijkheid om Producten te verkrijgen of om vergunningen en licenties te verkrijgen, de onmogelijkheid om grondstoffen te verkrijgen, ernstige weersomstandigheden, rampen of andere omstandigheden of oorzaken die niet redelijkerwijze binnen de macht van Flam’s bedrijfsvoering liggen.

10.4 Indien onze uitvoering van de overeenkomst beïnvloedt wordt door een situatie van overmacht of door een onvoorziene belemmering die niet overwonnen kan worden door commercieel gezien redelijke inspanningen en die niet aan Flam is te wijten, wordt de oorspronkelijke leveringstermijn verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de belemmering, tenzij een en ander redelijkerwijs niet van Flam kan worden verwacht, in welk geval aan Flam het recht toekomt om de overeenkomst kosteloos te beëindigen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Betalingen via de Webshop

De betalingen op onze website worden verwerkt door Mollie. Mollie heeft een breed scala aan betrouwbare betalingsmethoden. Daarnaast is Adyen een gerenommeerde partner in het doen van online betalingen via webshops. Hieronder staan de betalingsmethodes die wij beschikbaar stellen:

iDeal
KBC/CBC
Belfius Direct Net
ING Home’Pay
SOFORT Banking
Bancontact

Overboeking (bankoverschrijving) 

INGBANK

IBAN : BE68 3631 0611 7434

BIC : BBRUBEBB

11.2 Is de Klant in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige voldoening van een geldsom, dan bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal 20% van het verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 115,00.

Artikel 12: Klachten

12.1 De Klant is gehouden om de Producten direct na levering te onderzoeken. Geleverde Producten worden geacht te zijn aanvaard door de Klant tenzij een gebrek aan Flam wordt gemeld:

1) in geval van een zichtbaar gebrek binnen een periode van twee werkdagen na levering of

2) in geval van producten van glas of binnenbekleding binnen 4 uur per E-mail met foto’s van de schade en verpakking in bijlage naar service@flam.be of

3) in andere gevallen binnen een periode van drie werkdagen vanaf de dag waarop het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Wanneer de Klant niet tijdig reclameert, vervalt het recht van de Klant om zich te beroepen op enig gebrek. Kleine, commercieel aanvaardbare of technisch onvermijdelijke variaties in kwaliteit, kwantiteit, grootte, kleur, afwerking, afmetingen, behandeling en dergelijke zijn niet aan te merken als een gebrek en worden door de Klant aanvaard.

12.2 Indien conform artikel 12.1 de Klant tijdig Flam in kennis stelt van het gebrek, blijft de Klant verplicht tot afname en betaling van de Producten.

Artikel 13: Garantie

13.1 Flam garandeert dat de geleverde Producten

1) voldoen aan de overeenkomst en

2) voldoen aan de op het moment van levering geldende wet- en regelgeving in België.

13.2 De Klant kan tot 12 maanden na levering van de Producten een beroep doen op deze garantie. Wanneer een fabrieksgarantie van een derde op de Producten van toepassing is, prevaleert hetgeen is bepaald in de fabrieksgarantie.

13.3 Indien de Producten niet voldoen aan de garantie uit artikel 13.1, zal de Klant Flam hiervan binnen de in artikel 10.1 omschreven periode schriftelijk op de hoogte stellen. In deze schriftelijke garantieclaim dient de Klant het volgende uiteen te zetten:

1) de Producten waarover het gaat,

2) de datum waarop de Producten zijn gekocht en zijn geleverd en

3) uitleg over het gebrek dat de Klant heeft geconstateerd.

13.4 Wanneer de Klant niet tijdig reclameert en niet tijdig een beroep doet op hetgeen is bepaald in deze garantiebepaling, vervalt het recht van de Klant om zich te beroepen op deze garantiebepaling.

13.5 Wanneer de Klant tijdig een beroep op deze garantiebepaling doet, zal Flam het beroep op de garantie naar eigen inzicht beoordelen. De Klant zal de Producten op eerste verzoek van Flam aan Flam ter beschikking stellen voor onderzoek. De Klant zal de betreffende Producten na schriftelijke toestemming van Flam aan Flam toesturen.

Klant gebruikt hiervoor het adres zoals omschreven in artikel 1.1 van deze algemene voorwaarden en de originele verpakking van de Producten. De Klant draagt in dit geval het risico en de kosten van verzending van de Producten.

13.6 Wanneer naar inzicht van Flam een beroep op de garantie gerechtvaardigd is, zal Flam de Producten binnen een redelijke termijn naar eigen inzicht repareren of vervangen.

13.7 Er kan in ieder geval geen geslaagd beroep op deze garantiebepaling worden gedaan indien:

1) een gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik van het Product,

2) het Product is aangepast of is behandeld en

3) Flam op verzoek van de Klant bepaalde grondstoffen, verpakkingen en dergelijke voor het Product heeft gebruikt, welke het gebrek hebben veroorzaakt, dan wel aan het veroorzaken van het gebrek hebben bijgedragen.

13.8 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in dit artikel, vervallen alle rechtsvorderingen en verweren van de Klant die voortvloeien uit, of verband houden met, gebrekkige Producten 12 maanden nadat de Producten zijn geleverd.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle geleverde Producten blijven uitsluitend eigendom van Flam, totdat het volledige factuurbedrag (inclusief toepasselijke belastingen en verzendkosten) voor de betreffende Producten volledig is voldaan. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, dient de Klant: (a) zorgvuldig met de Producten om te gaan, (b) de Producten afzonderlijk op te slaan en op duidelijke wijze aan te geven dat de Producten eigendom van Flam zijn en (c) zich te onthouden van het vestigen van een pandrecht.

14.2 De Klant is gehouden Flam onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke vordering of poging van derden om het bezit te verkrijgen van Producten waarvoor Flam een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.

14.3 De Klant verleent hierbij aan Flam het onherroepelijk toegangsrecht tot de locaties waar de eigendom van Flam zich bevindt, zodat Flam haar eigendomsrecht kan uitoefenen.

14.4 De Klant zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Producten van Flam niet worden vermengd met andere producten om (onder meer) kwaliteitscontroles en traceerbaarheid van de Producten in de productieketen mogelijk te maken. Indien sprake is van natrekking, vermenging of zaaksvorming van de door Flam geleverde Producten, terwijl de vordering van Flam nog niet is voldaan, wordt Flam geacht de eigenaar van deze Producten te zijn tot een bedrag dat gelijkstaat aan het factuurbedrag.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Indien Flam aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid van Flam beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

15.2 Onder schade wordt uitsluitend directe schade verstaan, bestaande uit:

1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden,

2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Flam aan de overeenkomst te laten beantwoorden en

3) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont deze schade te hebben geleden en dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het beperken van de schade.

15.3 Flam is niet aansprakelijk voor indirecte schade – daaronder begrepen, maar niet beperkt tot – gevolgschade van welke oorzaak dan ook, gederfde winst, gemiste besparingen, schade van derden en schade door bedrijfsstagnatie.

15.4 De beperking van de aansprakelijkheid van Flam geldt niet ten aanzien van vorderingen voor vergoeding van schade als gevolg van overlijden of lichamelijk of geestelijk letsel veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Flam, onze wettelijke vertegenwoordigers of door ons ingeschakelde hulppersonen.

15.5 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Flam beperkt tot het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 16: Intellectuele Eigendom

16.1 De Klant verkrijgt geen enkel recht, titel of belang in de handelsnamen, merkrechten, auteursrechten, octrooirechten, domeinnamen, productnamen, catalogi of enige ander intellectueel eigendomsrecht van Flam of enig merkrecht van de leveranciers van Flam.

16.2 Alle uitingen op onze websites zijn eigendom van Flam of onze leveranciers of licentiegevers. Tenzij Flam hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven, verkrijgt de Klant niet het recht om intellectuele eigendom van Flam, haar leveranciers of licentiegevers te kopiëren of te gebruiken.

16.3 Nieuw onder de overeenkomst vervaardigde intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Flam.

Artikel 17: Geheimhouding

17.1 De partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door een partij is verteld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie en gegevens:

1) die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van partijen,

2) die zijn vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak en

3) ten aanzien waarvan schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsplicht is verleend.

17.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan om naar Producten en naar de overeenkomst te verwijzen in publicaties of advertenties op websites, in folders etc.

Artikel 18: Uitvoercontroles en gerelateerde regelgeving

18.1 De Klant dient alle geldende wetten, regelgeving, verdragen en overeenkomsten in verband met de uitvoer, wederuitvoer en invoer van ieder Product na te leven.

Product(en) mogen niet worden uitgevoerd of weder uitgevoerd naar, of worden overgedragen of weer overgedragen aan

(1) een land of regio waarvoor beperkingen gelden (met inbegrip van landen of regio’s waartegen de Verenigde Staten van Amerika, de Verenigde Naties, de Europese Unie of W.W. Grainger, Inc. sancties of embargo’s hebben afgekondigd (een “aangewezen locatie”)) of

(2) personen die op een “Lijst van geweigerde/uitgesloten personen” staan.

De Klant verklaart en garandeert dat hij zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een staatsburger of inwoner is van een dergelijke aangewezen locatie en niet op een dergelijke Lijst van geweigerde/uitgesloten personen staat.

De Klant dient Flam volledige medewerking te verlenen bij officiële of onofficiële audits of inspecties in verband met de geldende wetten en regelgeving op het gebied van uitvoer- en invoercontroles, en dient Flam te vrijwaren tegen of in verband met alle schendingen van dit artikel door de Klant of zijn werknemers, adviseurs, agenten of klanten.

Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Flam en de Klant is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

19.2 Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst in kwestie of enige rechtsverhouding tussen Flam en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.

Artikel 20: Algemene bepalingen

20.1 Het is de Klant niet toegestaan om zijn overeenkomst of bestelling of enig belang daarin over te dragen aan derden, tenzij Flam daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. Een (poging tot een) dergelijke overdracht zonder Flam’s voorafgaande schriftelijke toestemming, geeft Flam het recht om de bestelling te annuleren. Flam heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst door middel van contractoverneming over te dragen aan een derde en de Klant stemt bij voorbaat in met en verklaart mee te werken aan een dergelijke overdracht.

20.2 De tekst van de algemene voorwaarden is beschikbaar in de Engelse en Nederlandse taal. Mocht er in de verschillende taalversies enige discrepantie bestaan, dan zal de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden te allen tijde prevaleren.

20.3 Indien een clausule of voorwaarde bij gerechtelijke beslissing nietig wordt verklaard, leidt dit niet tot de nietigheid van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst.